“නයනයන්”|Nayanthara

“නයනයන්”

දැකුමෙන් ඔබෙ රුව
සැනසෙන මගෙ සිත
සිතුවිලි සිය දහස
පෙරළෙයි කවි ලෙස

දැකුමෙන් වටකුරු
මුහුණුත පියකරු
සිහිවෙයි අමයුරු
සිතුවිලි නිරතුරු

රත් පැහැ දෙකොපුලින්
තෙපලන වචනයන්
මගෙ සිත සොම්නසින්
පුරවයි නි‍රතුරින්

දිලිසෙන නයනයන්
සිත්කළු නයනයන්
තරු වැනි නයනයන්
හිමි ඇය “නයනයන්”

® Nethmi Parindya Ranathunga
2019 July 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *